Kategoria: Aspekty odbioru telewizji

UNIFIKUJĄCE FUNKCJE

Komunikacja masowa pełni w społeczeństwie funkcje unifikujące. Z jednej strony skupia ona ludzi wokół wspólnych zainteresowań, anga­żuje w identyczne formy zachowania i spędzania wolnego czasu. Z dru­giej jednak, widzowie ci nie są zorganizowani w ramach określonych struktur, gdyż przeważnie nie znają się nawzajem i nie odnoszą włas­nych działań do zachowań innych osób.Według Katza i Lazarsfelda (1966), przepływ komunikatów pomiędzy mediami a społeczeństwem zależy od czterech zmiennych pośredniczą­cych, tzn. od dostępności przekazu (np. posiadanie telewizora czy abona­mentu umożliwiającego odbiór określonych programów); od rodzaju me­diów, które dostarczają informacji (prasa, radio, telewizja, komputer); od zawartości przekazu (np. prezentacja faktów, opinii czy przebiegu zdarzeń z komentarzem lub bez komentarza, cechy nadawcy komunika­tu) oraz od psychologicznych dyspozycji poszczególnych widzów.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!

POZYCJA RADIA

W pierwszej połowie dwudziestego wieku spośród elektronicznych środków komunikacji masowej dominującą pozycje zdobyło radio. Do jego najistotniejszych funkcji Mendelsohn (cyt. za: Blumler, Madge, 1967, s. 25) zalicza to, iż dostarcza ono słuchaczom pozostającego w tle akompaniamentu, który wyznacza rytm ich dziennej aktywności. Ponad­to audycje radiowe tworzą i podtrzymują określony nastrój psychologicz­ny oraz dostarczają ludziom tematów do codziennych rozmów. Z kolei wyniki badań przeprowadzonych przez Armstronga i Rubina (1989) wskazują, iż programy radiowe z telefonicznym udziałem słuchaczy (talk radio) są traktowane przez osoby biorące w nich udział jako powszech­nie i łatwo dostępna alternatywa w stosunku do bezpośredniej komuni­kacji interpersonalnej.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ

Ze względu na swoją specyfikę, radio stosunkowo szybko zostało włączone do repertuaru technik marketingowych. Według White’a (1997), jego podstawowymi zaletami w tym względzie są: lokal­ny charakter, możliwość powtarzania emisji określonych programów (np. informacyjnych, muzycznych, reklam) oraz relatywnie niskie ceny (za­równo w odniesieniu do produkcji reklam, jak i w przeliczeniu na jedne­go słuchacza). Ponadto, według Kalla (1995), reklama radiowa jest od­bierana przez słuchaczy jako mniej irytująca od telewizyjnej, co może zwiększać jej skuteczność.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!

SŁUCHANIE PRZEKAZÓW

  Jest to spowodowane tym, iż ludzie najchętniej słuchają jedynie tych przekazów, które są zgodne z ich przekonaniami polityczny­mi (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 1948; Berelson, Steiner, 1964). Ponad­to przekaz audialny nie pozwala na satysfakcjonujące wyborców wyro­bienie sobie opinii na temat polityków (Noller i in. 1988).Szybki rozwój telewizji, który rozpoczął się w latach pięćdziesiątych, otworzył nowe możliwości wpływania na preferencje polityczne obywate­li. Od 1952 r., kiedy Dwight D. Eisenhower jako pierwszy posłużył się w swojej kampanii prezydenckiej reklamą telewizyjną, ten rodzaj prze­kazu promocyjnego zdominował pozostałe formy komunikacji z wyborca­mi.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!

REKLAMA TELEWIZYJNA

Obecnie telewizyjna reklama polityczna jest wykorzystywana w Sta­nach Zjednoczonych prawie we wszystkich kampaniach wyborczych na wszystkie urzędy polityczne, począwszy od prezydenta, a skończywszy na wyborach rady szkoły w społecznościach lokalnych (Kaid, Holtz-Ba- cha, 1995b). Jedynym ograniczeniem, poza regulacjami prawnymi, wyko­rzystywania telewizji w promocji politycznej są zasoby finansowe, ko­nieczne do zakupu czasu antenowego i wyprodukowania reklamy (zob. Brams, 1978; Devlin, 1995). Amerykański model prowadzenia kampanii politycznych w mediach został stosunkowo szybko zaadaptowany w innych systemach demokra­tycznych. Podstawową różnicą jest jednak to, iż w większości krajów system mediów publicznych zdominował media prywatne.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!