DRUGA GRUPA

2 GRUPA — negatywny stosunek do reklamy ze względu na jej nega­tywne społeczne i jednostkowe oddziaływanie (19,2%): + czynnik 8 (sto­sunek do reklamy z powodu jej natarczywości); + czynnik 7 (stosunek do reklamy z powodu jej demoralizującego wpływu); + czynnik 5 (stosu­nek do reklamy z powodu informacyjnych wartości reklamy); – czynnik 6 (stosunek do reklamy będący następstwem jej wpływu na ekonomię);  czynnik 3 (ogólna negatywna/pozytywna postawa).Grupa obejmuje głównie osoby między 25 a 44 rokiem życia oraz powyżej 60. roku życia (osób w wieku 45-60 było mało w próbie), z wy­kształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym i średnim, okreś­lające relatywnie gorzej swoją sytuację materialną i nastawione pesy­mistycznie co do swej ekonomicznej przyszłości. Osoby te relatywnie często ogladają telewizję i uznają skuteczność reklamy radiowej.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!