ORYGINALNA SKALA

Z oryginalnej skali Bauera i Grey­sera pochodziły pytania o numerach 1, 5, 6, 8, 9, 16 i 18. Osoby badane udzielały odpowiedzi co do stopnia zgodności z treścią twierdzeń na skali 5-stopniowej. Swoje badania struktury postawy wobec reklam Pollay i Mittal prze­prowadzili na dwóch próbach: 188 studentach różnych kierunków oraz 203 osobach prowadzących dom, głównie kobietach (wylosowanych z pró­by panelowej do badania widowni telewizyjnej). Przeprowadzona analiza czynnikowa (typuprincipal components, rotacja varimax) ujawniła w od­powiedziach osób z pierwszej próby 6 czynników (materializm, deprecjo- wanie wartości, erotyka oraz wprowadzanie w błąd tworzyły pierwszy czynnik, styl życia – drugi, trzeci czynnik to informacje o produktach, czwarty — wpływ na życie ekonomiczne, piąty — przeżywanie przyjem­ności oraz czynnik szósty, obejmujący tylko jedno pytanie; łącznie wyjaś­niają 55% wariancji).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!