PODKREŚLANE ELEMENTY

Z kolei elementy image’u kandydatów były podkreślone w 65% reklam pozy­tywnych i 64% przekazów atakujących konkurenta (w sumie 65%). Analizy treściowe reklam politycznych koncentrują się wyłącznie na wyod­rębnieniu elementów składowych tych przekazów. Znaczna część badań eks­perymentalnych dotyczy natomiast wpływu, jaki różnego typu reklamy wy­wierają na wyborców. Dzięki wynikom uzyskanym w badaniach prowadzo­nych w ramach obu paradygmatów możliwe jest lepsze zrozumienie nie tylko samego zjawiska telewizyjnej reklamy politycznej, lecz także jego konsekwen­cji marketingowych. Podczas wyborów na stanowisko gubernatora stanu Teksas w 1982 r. Faber i Storey (1984) przeprowadzili badania nad zapamiętywaniem różnego typu informacji (problemy vs. image vs. szkalowanie oponenta vs. sytuacje i działania ukazywane w przekazie), dostarczanych przez reklamy poszcze­gólnych kandydatów.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!