POŁOWA BADANYCH

Poło­wa osób badanych odpowiadała na pytania otwarte, a połowa – na pyta­nia zamknięte, wybierając jedną z trzech odpowiedzi podanych w kwes­tionariuszu. Po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie osoby badane zaznaczały stopień pewności co do jej poprawności (z wyjątkiem odpo­wiedzi typu „nie pamiętam”). Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielono w części dotyczącej infor­macji przekazanych werbalnie na pytania zamknięte (47,4%). Najmniej poprawnych odpowiedzi dotyczyło informacji przekazanych za pośrednic­twem materiału filmowego na pytania otwarte (27,3%). Również na te pytania najczęściej dawano odpowiedzi typu „nie pamiętam” (56,9%).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!