WNIOSKI Z BADAŃ

Jak zaznaczyliśmy na wstępie artykułu, nasze badania nie były ukie­runkowane na weryfikację konkretnych hipotez, lecz miały raczej cha­rakter sondujący. Interesowały nas zagadnienia związane z psycholo­gicznymi aspektami recepcji telewizyjnych programów informacyjnych. Chcieliśmy z jednej strony przetestować narzędzia badawcze umożliwia­jące efektywne badanie poziomu zapamiętania treści wiadomości, z dru­giej zaś określić zbiór czynników mogących mieć istotny wpływ na typ i    zakres zapamiętywania informacji z dziennika. Wnioski jawiące się na obu płaszczyznach inspirują do dalszych badań w tym kierunku.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!